Jarava Winery

НЛВК: Опитите за кадруване в изпълнителната власт чрез протести и заплахи са неприемливи

НЛВК: Опитите за кадруване в изпълнителната власт чрез протести и заплахи са неприемливи

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Диалогът с институциите, особено в сектор земеделие, е клzючов за успехите на лозаро-винарството

Националната лозаро-винарска камара, в качеството си на най-голямата и легитимна организация на производителите на лозаро-винарски продукти, остро възразява срещу опитите на неправителствени сдружения за кадруване в органите на изпълнителната власт и държавните институции.

Подобни опити, включително и чрез протести и публични заплахи, са били правени нееднократно през годините и ние винаги сме ги отхвърляли като неприемливи.

Според нас като производители всеки опит за постигане на политически цели чрез неправителствения сектор и бизнеса руши доверието в сектора и води след себе си катастрофални последици за българското лозарство и винарство.

Твърдо заявяваме, че не подкрепяме такава форма на въздействие срещу институциите.

Напротив, най-голямата и легитимна организация на производителите на лозаро-винарски продукти (НЛВК) смята, че това са ултиматуми от нововъзникнали организации, създадени с чужди на сектора цели, които се опитват да разрушат нормалния инстуционален диалог.

Членовете на НЛВК и на Регионалните лозаро-винарски камари представляват 90 на сто от легалните производители в лозаро-винарския бранш. Това са малки, средни и големи предприятия, които работят на светло, осигуряват най-голяма пряка и косвена заетост в сектора и са с най-голям принос в осигурителната система и в приходите от преки и косвени данъци в държавната хазна.

„Като единствената национална, призната вече близо 20 години, включително по силата на специален закон (ЗВСН) представителна организация за лозаро-винарския бранш, винаги сме се стремили да поддържаме конструктивен диалог с българските институции и неправителствения сектор с цел постигане на най-доброто за бранша“, заяви председателят на НЛВК Йордан Чорбаджийски.

Настоящият ръководен екип в земеделското министерство, в унисон с усилията на предходните правителства, демонстира не само нужното ниво на диалогичност, но и сериозна ангажираност да защити оптимално интересите на бранша и да подпомогне неговото запазване и развитие в рамките на всички възможности, предвидени в европейската нормативна уредба.

Трябва да се отдаде дължимото на усилията на министерството за усъвършенстването и одобряването на Националния стратегически план за развитието на земеделието, както и на желанието му за утвърждаване на дългосрочна стратегия за развитие на лозаро-винарския бранш на национално равнище.

В резултат на тези усилия, значително бяха увеличени и нивата на подпомагане чрез държавни помощи в сектора.

Лозаро-винарският сектор действително е в затруднение, но това е неприятна тенденция, която се разгръща от повече от две десетилетия. Тя не се дължи само на решения от страна на държавата, но и на неспособността на много от участниците в сектора да се адаптират към съвременните икономически условия.

Затрудненията в следствие на епидемиологичната и икономическата кризи, последиците от конфликта в Украйна са също толкова безпощадни към нашия бранш, както към цялата българска икономика. Но създаването на ненужни институционални сътресения в подобен период е изключително непродуктивно и може само да задълбочи кризите. Считаме, че всички проблеми в сектора трябва да се решават чрез диалог, чрез който винаги сме намирали най-добрите решения.

Web Site: http://bulgarianwines.org
Facebook: https://www.facebook.com/NationalVineandWineChamberBulgaria

3.4/5.0 Article rating
5 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ

Подобни статии