Jarava Winery

Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна

Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна

На специална церемония, организирана от Българската асоциация на производителите и износителите на вино (БАПИВ) и Българската търговско-промишлена палата  (БТПП), беше връчен плакет за „Посланик на българското вино“ в Украйна на Анастасия Сидоренко.

Титлата „Винен посланик“ на българското вино ще се връчва ежегодно на личности, доказали се в популяризирането  и налагането на българското вино в чужбина.

През изминалата година БАПИВ започна мащабен проект за популяризиране на българското вино в Украйна с редица дейности, благодарение на консултантската компания  на Анастасия Сидоренко „Темпус Вино“, занимаваща се с консултации за навлизането на нови вина на украинския пазар, обучение и презентации, както за професионалисти, така и за крайни клиенти.

Българската асоциация на винопроизводителите и износителите успя да наложи българските вина и  очакваше първите поръчки точно преди започването на войната в Украйна.

Проектът е замразен за една година и всички се надяваме да започнем отново нашите планирани дейности от 2023“, сподели Галина Нифору, председател на БАИВ.  „С удостояването на Анастасия Сидоренко  с титлата  „Винен посланик“ на българското вино в Украйна, искаме да изразим признателността ни за огромната работа, свършена от нейната компания през изминалата година, и да покажем съпричастността на българския винен бранш към нечовешката инвазия в Украйна. Искаме да предадем едно позитивно послание и да уверим нашите украински партньори, че всички се надяваме войната да приключи скоро и украинския народ да се върне към нормалния си начин на живот“ – заключи Нифору.

„За мен е огромна чест да бъда гласът, който ще разпространи словото и познанието за българското вино в Украйна. Специални благодарности на Галина Нифору и Българска асоциация на  производителите и износителите на вино, че ме избраха да бъда част от програмата Europe Shares и ми дадоха тази невероятна възможност“ – сподели развълнувано Анастасия Сидоренко по време на церемонията по награждаването.

На коктейла след официалната част гостите на тържеството вдигнаха наздравица с вината на Катаржина Естейт, Ая Естейт, Шато Копса, Бонония естейт, Златен Рожен, Изба Виа Винера и Винарска изба Рупел, всички членове на БАПИВ, които активно участваха в промоцията на българското вино в Украйна през  изминалата година.

Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна

Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна

Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна Анастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в УкрайнаАнастасия Сидоренко от Украйна е първият посланик на Българското вино в Украйна

Anastasiia Sydorenko from Ukraine is the first “Ambassador of Bulgarian wine” in Ukraine

At a special ceremony organized by the Bulgarian Winemaking and Export Association (BWEA) and the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), a plaque for „Ambassador of Bulgarian Wine“ in Ukraine was presented to Anastasiia Sydorenko.

The title „Wine Ambassador“ of Bulgarian wine will be awarded annually to individuals who have proven themselves in the promotion of Bulgarian wine abroad.

Last year BWEA launched a large-scale project to promote Bulgarian wine in Ukraine with a number of activities, thanks to the consulting company of Anastasiia Sydorenko „Tempus Vino“, engaged in consulting for new wines on the Ukrainian market, training and presentations for professionals and for end customers.

The Bulgarian Winemaking and Export Association managed to impose Bulgarian wines and awaited the first orders just before the start of the war in Ukraine.

“The project is frozen for one year and we all hope to start again our planned activities from 2023″, said Galina Niforou, President of BWEA. „By awarding Anastasiia Sydorenko the title of „Wine Ambassador“of Bulgarian wine in Ukraine, we want to express our gratitude for the great work done by her company over the past year and show the commitment of the Bulgarian wine industry to the inhuman invasion of Ukraine. We want to convey a positive message and assure our Ukrainian partners that we all hope that the war will end soon and that the Ukrainian people will return to their normal way of life”, Niforu concluded.

„It is a great honor for me to be the voice that will spread the word and knowledge about Bulgarian wine in Ukraine. Special thanks to Galina Nifooru and the Bulgarian Winemaking and Export Association for choosing me to be part of the Europe Shares program and giving me this incredible opportunity”, said Anastasiia Sydorenko excitedly during the award ceremony.

At the cocktail party after the official part, the guests of the celebration raised a toast with the wines of Katarzyna Estate, Aya Estate, Chateau Copsa, Bononia estate, Zlaten Rozhen winery, Via Vinera Winery and Rupel Wine Cellar –  all members of BWEA who actively participated in the promotion of Bulgarian wine in Ukraine last year.

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ